NUMER 01-02/2019
NUMER 01-02/2019
JUŻ W SPRZEDAŻY
Temat numeru:
Konkurencja na kolei
szukaj
Śledź nas:

Trzy duże inwestycje z KPK są zagrożone lub opóźnione

| Jakub Madrjas 05.01.2018 43

Trzy duże inwestycje z KPK są zagrożone lub opóźnione
Fot. Adam Kilian
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło poziom zaawansowania dwudziestu najważniejszych projektów kolejowych realizowanych w tej perspektywie unijnej. Terminy realizacji trzech z nich już teraz są zagrożone lub zostały oficjalnie odsunięte w czasie.
W listopadzie ubiegłego roku poseł Tomasz Kostuś wystosował aż 20 interpelacji w sprawie stanu zaawansowania najważniejszych inwestycji, realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego. We wspólnej odpowiedzi na wszystkie pytania podsekretarz stanu w MIB Andrzej Bittel przygotował zestawienie inwestycji wraz z ich zaawansowaniem.

Jak zapewnia, w celu realizacji założeń zawartych w „Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku” MIB szczegółowo monitoruje realizację zadań inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe. – Należy mieć na uwadze, że aktualnie obowiązujący wykaz zadań do realizacji w ramach KPK wraz z określeniem ich kosztów przyjęty został Uchwałą nr 106 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 roku – przypomina.

Analizując informację MIB, można stwierdzić, że dla trzech dużych projektów zagrożony jest termin realizacji. Chodzi o projekt modernizacji linii C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów, linii E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej oraz linii E30 i E65 na obszarze Śląska, etap I.

W zakresie linii Wrocław – Głogów pierwotny termin realizacji zadania określony był na 2022 rok. Obecnie zakończenie projektu przewidywane jest w 2023 roku. W przypadku ogromnego projektu kolei krakowskiej MIB przyznaje z kolei, że „istnieje ryzyko wykroczenia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu poza okres kwalifikowalności wydatków”. Natomiast w sprawie ciągów E30 i E65 na obszarze Śląska, termin zakończenia prac projektowych wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń określono na rok 2020, a nie jak pierwotnie zakładano na rok 2018. Szczegółowy zakres zaawansowania wszystkich 20 projektów przedstawiamy poniżej:

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin

Stan realizacji: Projekt został podzielony na dwa etapy, które będę realizowane w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. Etap I projektu obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej linii nr 7 na odcinku Otwock – Lublin w km od 26,050 do 175,850. Etap II projektu obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej linii nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock w km od 4,900 do 26,050. Od czerwca br. na odcinku Otwock – Lublin trwają prace budowlane. Opracowywana jest również dokumentacja projektowa dla odcinka Warszawa – Otwock.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania, określony na 2022 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 169,3 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (3 556,2 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe, uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (3 975,5 mln zł). Koszt zadania może ulec zmianie z uwagi na fakt, że nie wszystkie postępowania przetargowe planowane w ramach projektu są rozstrzygnięte.

Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk

Stan realizacji: W chwili obecnej realizowane są prace projektowe. PKP PLK SA jest obecnie na etapie oceny projektów budowlanych.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania określony na 2020 rok w chwili obecnej jest niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 0,9 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (579,3 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe, uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (600 mln zł).

Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)

Stan realizacji: Prace w ramach projektu realizowane są od marca br. W okresie od września br. do września 2018 r. obowiązuje całkowite zamkniecie linii. ​Inwestycja jest realizowana zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz zaplanowanymi etapami; obecnie jest realizowany etap III. Zakładający roboty główne na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki Poprzednie etapy rozpoczęły się i zakończyły zgodnie z założonymi w umowie i harmonogramie terminami.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania, określony na 2019 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 28,7 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (303,7 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe, uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (359,6 mln zł).

Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne

Stan realizacji: Prace w ramach projektu realizowane są od czerwca br. ​Inwestycja jest realizowana zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania został określony na 2020 rok. Na obecnym etapie prac nie stwierdza się występowania zagrożenia terminowej realizacji inwestycji w zakresie realizacji robót budowlanych. Zabudowa systemu ETCS na odcinku Sadowne – Białystok planowana jest po 2020 roku.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 77,9 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (1 025,2 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe, uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (1 032,8,6 mln zł). Koszt projektu może ulec zmianie z uwagi na fakt, że nie wszystkie postępowania przetargowe zostały rozstrzygnięte.

Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie

Stan realizacji: Inwestycja została podzielona na 3 odcinki i obecnie jest na etapie przygotowania do realizacji robót – trwają prace projektowe oraz dostawy materiałów. Dla odcinków Poznań – Wronki oraz Wronki – Dobiegniew zostały przyjęte projekty budowlane oraz złożono do urzędu wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych. Dla odcinka Dobiegniew – Szczecin Dąbie PKP PLK SA jest obecnie na etapie oceny opracowanego projektu budowlanego. W 2018 r. planowane jest ogłoszenie 5 postępowań na wybór wykonawcy robót.

Termin realizacji: Termin realizacji inwestycji określony na 2020 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 100,9 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecnie szacowany koszt projektu (2 236,0 mln zł) jest wyższy w stosunku do kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (2 234,0 mln zł). Ostateczny koszt zostanie określony po rozstrzygnięciu planowanych postępowań na wybór wykonawców robót.

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów

Stan realizacji: Trwają prace nad studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Roboty budowlane planowane są po 2020 roku.

Termin realizacji: Pierwotny termin realizacji zadania określony był na 2022 rok. Obecnie zakończenie projektu przewidywane jest w 2023 roku.

Zaawansowanie finansowe: Z uwagi na fakt, że prace nad studium wykonalności są we wczesnej fazie, wydatki na tym projekcie nie zostały poniesione.

Koszt inwestycji: Obecny szacunkowy koszt projektu (400 mln zł), uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (500 mln zł). Kolejne oszacowanie kosztu projektu zostanie przeprowadzone na podstawie analiz optymalnego wariantu inwestycyjnego przygotowanego w ramach studium wykonalności.

Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)

Stan realizacji: Inwestycja jest obecnie na etapie realizacji robót. Zgodnie z aktualnym harmonogramem zakończenie przebudowy linii kolejowej nr 20 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, a tym samym oddanie do użytkowania przystanków osobowych: Warszawa Zachodnia peron 8, Warszawa Wola, Warszawa Młynów, Warszawa Koło powinno nastąpić w połowie 2018 r. Dla przystanku Warszawa Powiązki termin oddania do użytkowania planowany jest na przełom III i IV kwartału 2018 r. Późniejszy termin zakończenia prac na obiekcie spowodowany jest realizacją robót w formule „projektuj i buduj”, która wymaga wcześniejszego pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz pozwolenia na budowę. Natomiast zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania wiaduktów nad ulicami Kasprzaka, Wolską i Zawiszy oraz kładek nad ulicami Prądzyńskiego i Górczewską planowane jest przez PKP PLK SA w połowie 2018 r.

Termin realizacji: Zgodnie z podpisaną umową na „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu: Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)” zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych planowane jest w kwietniu 2019 r.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 42,1 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (237 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe, uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (344,1 mln zł).

Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań etap IV odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń

Stan realizacji: Inwestycja jest obecnie na etapie realizacji robót. Wykonawca robót torowych na odcinku Leszno – Czempiń rozpoczął prace budowlane w październiku 2017 r., natomiast na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Leszno – w listopadzie 2017 r. Ponadto równolegle jest realizowana umowa dotycząca zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na obu odcinkach.

Termin realizacji: Termin realizacji inwestycji określony na 2020 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 69,3 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecnie szacowany koszt projektu (1 287,7 mln zł) obniżył się w stosunku do kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (1 544,4 mln zł) z tytułu zawarcia umów na kwoty niższe niż szacowano na etapie ogłaszania postępowań.

Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni

Stan realizacji: W chwili obecnej realizowane są prace projektowe z pełnieniem nadzoru autorskiego PKP PLK SA prowadzi obecnie ocenę opracowanych projektów budowlanych.

Termin realizacji: Termin zakończenia realizacji określony na 2020 rok w chwili obecnej jest niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 0,07 mln PLN.

Koszt inwestycji: Wskazany w KPK z listopada 2016 roku koszt w wysokości 850 mln zł nie uległ zmianie.

Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb

Stan realizacji: Projekt stanowi kontynuację prac realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (etap IIa). Obecnie trwają prace budowlane na całym zakresie projektu tj. na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania, określony na 2020 r. nie jest obecnie zagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione w ramach KPK na realizację projektu wynoszą 331,3 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (1 825,7 mln zł), uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 r. (2 274,8 mln zł) w wyniku wystąpienia oszczędności przetargowych.

Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej

Stan realizacji: Trwają prace budowlane na odcinkach Kraków Główny Osobowy – Kraków Zabłocie, Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, Kraków Batowice – Kraków Nowa Huta, Kraków Nowa Huta – Kraków Kościelniki, Kraków Kościelniki – Podłęże oraz stacjach Kraków Bieżanów i Kraków Płaszów.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania został określony na 2020 rok. Istnieje ryzyko wykroczenia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu poza okres kwalifikowalności wydatków. Jednocześnie informuję, że PKP PLK SA została zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia opóźnień w realizacji prac oraz mobilizacji wykonawców robót, aby dotrzymać terminu kwalifikowalności wydatków.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 54,7 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (1 043,3 mln zł), uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (1 678,5 mln zł). Różnica w koszcie projektu wynika z oszczędności przetargowych.

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I – odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – prace przygotowawcze

Stan realizacji: Projekt aktualnie jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków objętych projektem.

Termin realizacji: W wyniku podpisanych umów i przedstawionych przez wykonawców harmonogramów realizacji projektu, termin zakończenia prac projektowych wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń określono na rok 2020, a nie jak pierwotnie zakładano na rok 2018.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 1,4 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (38,6 mln zł), uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 r. (39,9 mln zł) w wyniku wystąpienia oszczędności przetargowych.

Modernizacja linii kolejowej E30 C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów etap III, faza II

Stan realizacji: Projekt stanowi kontynuację prac realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. Trwają prace budowlane na odcinkach Biadoliny-Tarnów i Sędziszów Małopolski-Rzeszów, na pozostałych kontraktach roboty zostały zakończone.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania, określony na 2019 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione w ramach KPK na realizację projektu wynoszą 462,4 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (542,4 mln zł) uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (558,9 mln zł) w wyniku oszczędności przetargowych.

Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz

Stan realizacji: Inwestycja została podzielona na 3 odcinki (LCS Łowicz, LCS Kutno i LCS Konin) i jest obecnie na etapie realizacji robót. Zamknięcia torowe nastąpiły 12 czerwca 2017 r. Roboty prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Termin realizacji: Termin realizacji inwestycji określony na 2020 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 167,4 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecnie szacowany koszt projektu (2 017,1 mln zł) obniżył się w stosunku do kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (2 610,8 mln zł) z tytułu zawarcia umów na kwoty niższe niż wstępnie szacowano.

Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice

Stan realizacji: W październiku br. zawarto umowę z wykonawcą na prace projektowe i budowlane na odcinku Trzebinia – Oświęcim. Obecnie trwają prace projektowe. W zakresie odcinka Oświęcim – Czechowice Dziedzice trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania określony na 2021 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 0,2 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecnie szacowany koszt projektu (555,5 mln zł), uległ zwiększeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (555,0 mln zł). Ostateczny koszt projektu może ulec zmianie po rozstrzygnięciu prowadzonych postępowań przetargowych.

Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok

Stan realizacji: W ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę w trakcie opracowywania są wielobranżowe projekty budowlane oraz trwa procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej. ​Ponadto trwają prace budowlane na liniach objazdowych.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania został określony na 2020 rok. Na obecnym etapie prac nie stwierdza się występowania zagrożenia terminowej realizacji inwestycji w zakresie realizacji robót budowlanych. Zabudowa systemu ETCS na odcinku Sadowne – Białystok planowana jest po 2020 roku.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 122,3 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (1 610 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (1 694,5 mln zł). Koszt projektu może ulec zmianie z uwagi na fakt, że nie wszystkie postępowania przetargowe zostały rozstrzygnięte.

Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol

Stan realizacji: Inwestycja jest obecnie na etapie przygotowania – w sierpniu 2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Terespol.

Termin realizacji: Termin realizacji inwestycji określony na 2020 rok jest obecnie niezagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Nie poniesiono dotychczas żadnych wydatków na realizację projektu.

Koszt inwestycji: Obecnie szacowany koszt projektu pozostaje niezmieniony (559,1 mln zł).

Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec

Stan realizacji: umowa z wykonawcą na projekt i budowę została podpisana w listopadzie br. Dodatkowo zawarto także umowy przyłączeniowe i na nadzór. Projekt jest na początkowym etapie realizacji prac elektroinstalacyjnych.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania określony na 2019 r. obecnie nie jest zagrożony.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 0,1 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (70,7 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe uległ zmniejszeniu wobec kosztu określonego w KPK z listopada 2016 r. (100,0 mln zł).

Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski Etap I Łódź Kaliska – Zduńska Wola

Stan realizacji: umowa z wykonawcą na projekt i budowę zawarta w marcu 2017 r., obecnie trwają prace związane z opracowaniem projektów budowlanych oraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania został określony na 2020 r. Na obecnym etapie nie stwierdzono zagrożeń terminowego zakończenia projektu.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 5 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (289,9 mln zł), uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 r. (480,1 mln zł) w wyniku oszczędności przetargowych.

Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu

Stan realizacji: Wykonano studium wykonalności. Obecnie realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa z wykonawcą prac projektowych podpisana została 29 czerwca 2017 r. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane to grudzień 2018 r.

Termin realizacji: Termin realizacji zadania został określony na 2020 rok. Na obecnym etapie prac nie stwierdza się występowania zagrożenia terminowej realizacji inwestycji.

Zaawansowanie finansowe: Dotychczasowe wydatki poniesione na realizację projektu wynoszą 122,3 mln zł.

Koszt inwestycji: Obecny koszt projektu (1 610 mln zł), z uwagi na oszczędności przetargowe, uległ zmniejszeniu względem kosztu określonego w KPK z listopada 2016 roku (1 694,5 mln zł).
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Infrastruktura
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 01-02/2019
NUMER 01-02/2019
W najnowszym numerze miesięcznika podsumowujemy 2018 rok na kolei i jak zawsze – stawiamy pytania o przyszłość. Wspólnie z RBF piszemy o konkurencji kolei, a także o potrzebie waloryzacji kontraktów na budowach. Rozmawiamy m. in. z J. Malinowskim, prezesem ŁKA i K. Magierowskim, prezesem KZŁ. Zapraszamy do lektury!

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5