NUMER 03/2018
NUMER 03/2018
JUŻ W SPRZEDAŻY
Temat numeru:
Taki był rok 2017
szukaj
Śledź nas:

PKP LHS będzie miał dziesięć lokomotyw 311Da z Newagu [aktualizacja]

| Martyn Janduła 27.07.2017 257

PKP LHS będzie miał dziesięć lokomotyw 311Da z Newagu [aktualizacja]
fot. Newag
Producent taboru z Nowego Sącza poinformował o zawarciu z PKP LHS umowy na modernizację 10 lokomotyw spalinowych. Wartość kontraktu szacuje się na prawie 100 mln zł netto.
Do 31 grudnia 2018 roku Newag zobowiązał się, że wykona dla PKP LHS modernizację 10 lokomotyw spalinowych. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 96 267 900 zł netto. Z tego 95 280 000 zł netto stanowi wynagrodzenie za modernizację 10 lokomotyw w zakresie podstawowym wraz z transportem. Z kolei 987 900 zł netto stanowi szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przewidywanych prac dodatkowych nieobjętych podstawowym zakresem modernizacji, których konieczność wykonania może ujawnić się po dostarczeniu lokomotyw do modernizacji.

PKP LHS nie jest zobowiązany do zlecenia wykonania prac dodatkowych. Newag z kolei deklaruje, że udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych komponentów.

Aktualizacja

Zawarta umowa doty­czy moder­ni­za­cji loko­mo­tyw ST44 do typu 311Da. Pierwsza zmo­der­ni­zo­wana loko­mo­tywa zosta­nie dostar­czona do końca marca 2018 r., nato­miast dostawa wszyst­kich loko­mo­tyw nastąpi do końca 2018 roku. Od 2007 r. Newag wyko­nał już kil­ka­dzie­siąt moder­ni­za­cji tego typu. Spalinowa loko­mo­tywa towa­rowa typu 311D/311Da powstała w wyniku grun­tow­nej moder­ni­za­cji loko­mo­tywy pro­duk­cji rosyj­skiej typu M62, zna­nej na pol­skim rynku kole­jo­wym pod oznaczeniem ST44.

Obec­nie PKP LHS dys­po­nuje flotą sie­dem­na­stu loko­mo­tyw typu 311Da. Loko­mo­tywy te prze­zna­czone są do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych po linii sze­ro­ko­to­ro­wej. Po zakoń­cze­niu moder­ni­za­cji PKP LHS będzie dys­po­nować łącznie 27 szt. tego typu loko­mo­tyw. Jed­no­lity tabor umoż­liwi pro­wa­dze­nie pocią­gów w trak­cji wie­lo­krot­nej oraz upro­ści sys­tem utrzy­ma­nia pojazdów.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Polska (0)
 
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Tabor i technika
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Polska (0)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
RYNEK KOLEJOWY 03/2018
NUMER 03/2018
To był udany rok dla naszego wydawnictwa. W połowie roku do rodziny naszych portali internetowych składającej się dotąd z Rynku Kolejowego, Rynku Infrastruktury i Transportu Publicznego dołączył Rynek Lotniczy. O najważniejszych wydarzeniach mijającego w świetle całego rynku kolejowego roku piszemy w najnowszym Raporcie. Polecamy także m. in. rozmowę z nowym Prezesem Pesy oraz długi wywiad z szefem Przewozów Regionalnych.

 

współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMS