Partnerzy serwisu:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei z narzędziami prawnymi

inf. prasowa UTK 11.05.2017 222

Rzecznik Praw Pasażera Kolei z narzędziami prawnymi
TLK Rybak z Białegostoku do SzczecinaFot. Miłosz Pakulski, SM42.pl
10 maja weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich.
Rozporządzenie określa m.in. organizację instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei, sposób i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich oraz szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. Rozporządzenie reguluje szczegółowo m.in. to, w jaki sposób pasażer może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem.

Wniosek pasażera powinien zawierać:

– oznaczenie stron: imię i nazwisko, adres oraz nazwę przedsiębiorcy,
– dokładnie określone żądanie wraz ze wskazaniem przedmiotu sporu i jego wartości – pasażer powinien wskazać czego się domaga i w związku z jakim zdarzeniem, na przykład zwrotu określonej sumy pieniędzy za niewykorzystany bilet, odszkodowania za opóźnienie pociągu, za utratę bagażu czy też zwrotu nienależnie naliczonej opłaty za brak ważnego biletu, należy wskazać konkretnie kwotę pieniężną, jakiej wypłaty podróżny domaga się od przedsiębiorcy,
– wskazanie rodzaju postępowania – Rzecznik rozwiązuje spory poprzez przedstawienie stronom propozycji jego rozwiązania, wystarczy więc, że pasażer wskaże we wniosku, że domaga się rozwiązania sporu w taki sposób,
– opis okoliczności sprawy,
– informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu pasażerskiego,
– kopie, wydruki lub oryginały posiadanych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku, na przykład bilety, reklamację, odpowiedź przedsiębiorcy, korespondencję pomiędzy pasażerem a przedsiębiorcą, której dotyczy wniosek, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik, oryginał lub kopię pełnomocnictwa,

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia:

– oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego wraz ze wskazaniem daty podjęcia próby kontaktu i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego (na przykład dzień złożenia reklamacji do przewoźnika),
– oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Rzecznika albo inny właściwy podmiot, albo sąd,
– wskazanie czy pasażer wyraża zgodę na doręczanie pism stronom postępowania i wymianę informacji pomiędzy stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej.

Wniosek pasażer może złożyć wykorzystując następujące formy kontaktu:
– za pomocą formularza,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik@pasazer.gov.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa,


– za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Podróżny może również przyjść osobiście do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego, otrzymać formularz wniosku, wypełnić i złożyć go w kancelarii Urzędu. Jeżeli pasażer nie mieszka w Warszawie, może także otrzymać wydrukowany formularz wniosku i następnie złożyć go w sekretariatach Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego. W przypadku gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego, Rzecznik może wyznaczyć rozprawę.

Szeroka dostępność rozwiązań

Warto wskazać na regulacje dotyczące postaci, w jakiej może być prowadzone postępowanie przed Rzecznikiem. Może to być postać elektroniczna albo papierowa. Z rozporządzenia wynika, że o tym, w jakiej postaci jest prowadzone postępowanie, decyduje pasażer podczas składaniu wniosku. Gdy wyrazi on zgodę na komunikację elektroniczną, wszystkie pisma do stron postępowania będą doręczane wyłącznie drogą mailową.

Warto podkreślić, że nie ma obowiązku, aby wysyłane przez strony w ten sposób pisma były podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego e-PUAP. Nie trzeba również przekazywać Rzecznikowi oryginałów dokumentów załączanych do wiadomości elektronicznych, wystarczające jest przesłanie ich skanów lub zdjęć.

Celem tych rozwiązań jest możliwie najszersze odformalizowanie postępowań i zagwarantowanie ich szerokiej dostępności.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony