Partnerzy serwisu:


Inżynier Spawalnictwa (k/m)
DB
Branża: Kolej
Kategoria: Pojazdy kolejowe (spawacze, ślusarze, elektromonterzy)
Region: śląskie
Data zamieszczenia: Dziś

Inżynier Spawalnictwa (k/m)
(Rekrutacja otwarta)

Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.

DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Rybniku w dziale Dział Dokumentacji i Standardów:

Obowiązki:
 • Nadzorowanie wymagań w zakresie spawalnictwa zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 15085-2 oraz DIN 27201-6
 • Nadzór nad kwalifikowaniem i przeglądem technologii spawania pojazdów szynowych z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów
 • Opracowywanie procesów technologicznych napraw taboru w zakresie prac spawalniczych
 • Opracowywanie niezbędnych, wymaganych rejestrów, dokumentów i ewidencji dotyczących procesu spawania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
 • Prowadzenie szkoleń dla oddziałowych mistrzów spawalnictwa (IWS) w zakresie wdrażanych technologii spawalniczych
 • Inicjowanie, kontrola oraz wdrażanie postępu technicznego, nowych metod organizacji pracy, metod realizacji procesów spawalniczych i ich kontrola
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika - IWE/EWE – warunek konieczny
 • Przynajmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac spawalniczych przy pojazdów szynowych i/lub ich części składowych oraz posiadanie wszechstronnej wiedzy technicznej (koordynator prac spawalniczych poziomu A) – warunek konieczny
 • Znajomość zakresu norm i przepisów w zakresie napraw wagonów towarowych i cystern do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR /RID)
 • Praktyczna umiejętność oceny spoin (mile widziane uprawnienia VT2)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i/ lub niemieckiego – mile widziane
 • Samodzielność w działaniu, dobra organizacja czasu pracy
 • Otwartość i orientacja na klienta
Oferujemy:
 • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Prywatną opiekę medyczną
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV) za pomocą przycisku „aplikuj”, a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

Zgoda Kandydata
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

Zgoda Kandydata
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.
2) Spółka wyznaczyła Pełnomocników ds. Ochrony Danych Osobowych w osobach: Barbara Solarska, Katarzyna Oleksik, Dariusz Kańtoch i można się z nim/ nimi skontaktować pod adresem email: daneosobowe@deutschebahn.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
▪ przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na niniejsze stanowisko na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w zakresie innych danych przekazywanych w formularzu rekrutacyjnym, CV, liście motywacyjnym oraz wszelkich innych złożonych dokumentach aplikacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
▪ podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
▪ sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest sprawdzenie Pani/Pana umiejętności i zdolności, co jest nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację;
▪ archiwalnych (dowodowych) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Cargo Polska S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
▪ dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
▪ dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
▪ dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy daneosobowe@deutschebahn.com
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wyszukiwarka
Region
Branża
Kategoria
Szukane wyrażenie
Biznes
Infrastruktura
Pasażer
Prawo i polityka
Zintegrowany transport
Tabor i technika
Innowacje
# Wątki
Najnowsze wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony