Partnerzy serwisu:

PKP LHS będzie miał dziesięć lokomotyw 311Da z Newagu [aktualizacja]

Martyn Janduła 27.07.2017 9,4k

PKP LHS będzie miał dziesięć lokomotyw 311Da z Newagu [aktualizacja]
fot. Newag
Producent taboru z Nowego Sącza poinformował o zawarciu z PKP LHS umowy na modernizację 10 lokomotyw spalinowych. Wartość kontraktu szacuje się na prawie 100 mln zł netto.
Do 31 grudnia 2018 roku Newag zobowiązał się, że wykona dla PKP LHS modernizację 10 lokomotyw spalinowych. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 96 267 900 zł netto. Z tego 95 280 000 zł netto stanowi wynagrodzenie za modernizację 10 lokomotyw w zakresie podstawowym wraz z transportem. Z kolei 987 900 zł netto stanowi szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przewidywanych prac dodatkowych nieobjętych podstawowym zakresem modernizacji, których konieczność wykonania może ujawnić się po dostarczeniu lokomotyw do modernizacji.

PKP LHS nie jest zobowiązany do zlecenia wykonania prac dodatkowych. Newag z kolei deklaruje, że udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych komponentów.

Aktualizacja

Zawarta umowa doty­czy moder­ni­za­cji loko­mo­tyw ST44 do typu 311Da. Pierwsza zmo­der­ni­zo­wana loko­mo­tywa zosta­nie dostar­czona do końca marca 2018 r., nato­miast dostawa wszyst­kich loko­mo­tyw nastąpi do końca 2018 roku. Od 2007 r. Newag wyko­nał już kil­ka­dzie­siąt moder­ni­za­cji tego typu. Spalinowa loko­mo­tywa towa­rowa typu 311D/311Da powstała w wyniku grun­tow­nej moder­ni­za­cji loko­mo­tywy pro­duk­cji rosyj­skiej typu M62, zna­nej na pol­skim rynku kole­jo­wym pod oznaczeniem ST44.

Obec­nie PKP LHS dys­po­nuje flotą sie­dem­na­stu loko­mo­tyw typu 311Da. Loko­mo­tywy te prze­zna­czone są do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych po linii sze­ro­ko­to­ro­wej. Po zakoń­cze­niu moder­ni­za­cji PKP LHS będzie dys­po­nować łącznie 27 szt. tego typu loko­mo­tyw. Jed­no­lity tabor umoż­liwi pro­wa­dze­nie pocią­gów w trak­cji wie­lo­krot­nej oraz upro­ści sys­tem utrzy­ma­nia pojazdów.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony