Partnerzy serwisu:

Newag wśród firm zaprezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej

inf. pras. 11.10.2018 53

arrow
arrow
Newag wśród firm zaprezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej
fot. Newag
Newag wśród firm zaprezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej
Newag wśród firm zaprezentowanych na Polskiej Wystawie Gospodarczej
Newag zna­lazł się w wąskim gro­nie 25 wybra­nych firm, które w ciągu ostat­niego stu­le­cia w istot­nym stop­niu przy­czy­niły się do suk­cesu pol­skiej myśli tech­no­lo­gicz­nej - informuje producent.
Pre­zen­ta­cja spółek ma miej­sce na zaini­cjo­wa­nej przez Pre­zy­denta RP, Pana Andrzeja Dudę Pol­skiej Wysta­wie Gospo­dar­czej w pawi­lo­nie przy pl. Pił­sud­skiego w War­sza­wie. Wśród przed­się­biorstw, które dzięki prze­my­śla­nej stra­te­gii roz­woju i umie­jęt­no­ści adap­ta­cji w obli­czu dyna­micz­nych zmian ryn­ko­wych prze­trwały do dzi­siaj i z suk­ce­sem reali­zują swoje cele biz­ne­sowe zna­la­zła się rów­nież mało­pol­ska spółka Newag. Wystawa, która została otwarta 28 wrze­śnia br., pod­su­mo­wuje 100 lat rodzi­mej gospo­darki, sku­pia się na kra­jo­wych inno­wa­cyj­nych przed­się­bior­stwach, które budują kra­jo­braz gospo­dar­czy dzi­siej­szej Rzeczpospolitej.

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego oraz naj­wyż­sze stan­dardy jako­ści wytwa­rza­nych pojaz­dów przy­czy­niły się do wyróż­nie­nia doko­nań Newag S.A. i uję­cie tech­nicz­nego dorobku spółki na wyjąt­ko­wej eks­po­zy­cji. Została ona doce­niona za wkład w roz­wój branży oraz efekty pro­wa­dzo­nych prac rozwojowo-badawczych. Na zna­le­zie­nie się wśród pre­zen­to­wa­nych spółek wpły­nęła rów­nież ory­gi­nal­ność roz­wią­zań Newagu. Duże zna­cze­nie miała także wio­dąca pozy­cja pro­du­centa elek­trycz­nych i spa­li­no­wych pojaz­dów pasa­żer­skich, loko­mo­tyw oraz pojaz­dów metra i tram­wa­jów na rynku wewnętrz­nym oraz stale rosnąca kon­ku­ren­cyj­ność pro­duk­tów na are­nie międzynarodowej.

Pol­ska Wystawa Gospo­dar­cza przed­sta­wia Pol­skę jako kraj inno­wa­cyjny i prze­ży­wa­jący roz­wój gospo­dar­czy, ale jed­no­cze­śnie sza­nu­jący swoją histo­rię oraz wierny dłu­go­let­niej tra­dy­cji. Ini­cja­tywa Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej poka­zuje doro­bek oraz przy­szłość rodzi­mej gospo­darki. Ma ona na celu wzbu­dze­nie poczu­cia dumy i sza­cunku dla kon­se­kwent­nie budo­wa­nych marek pol­skich oraz sze­rze­nie idei patrio­ty­zmu gospo­dar­czego. Wyda­rze­nie nawią­zuje do histo­rycz­nej wystawy kra­jo­wej, zor­ga­ni­zo­wa­nej w Pozna­niu w 1929 r., która uka­zy­wała doro­bek 10 lat nie­pod­le­głej Polski.

W swoim prze­mó­wie­niu inau­gu­ru­ją­cym Pre­zy­dent RP pod­kre­ślił nie­prze­ce­nioną rolę kre­atyw­no­ści w budo­wa­niu kon­ku­ren­cyj­nej gospo­darki. Zazna­czył rów­nież, jak ważna dla suk­cesu pań­stwa jest współ­praca pomię­dzy przed­się­bior­stwami. Przed­sta­wie­nie na eks­po­zy­cji pol­skich suk­ce­sów gospo­dar­czych ma słu­żyć jako inspi­ra­cja dla przy­szłych poko­leń do reali­za­cji wła­snych odważ­nych i nowa­tor­skich pomysłów.

Pol­ska Wystawa Gospo­dar­cza jest otwarta dla wszyst­kich zwie­dza­ją­cych przez naj­bliż­szy miesiąc - czytamy w informacji.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony