Partnerzy serwisu:

Newag: Orzeczenie KIO ws. przeglądów 31WE potwierdza rażąco niską cenę konkurencji

Zbigniew Konieczek 27.04.2018 18

Newag: Orzeczenie KIO ws. przeglądów 31WE potwierdza rażąco niską cenę konkurencji
fot. Newag
Prezes Newagu Zbigniew Konieczek w komentarzu dla „Rynku Kolejowego” odniósł się do sprawy przeglądów P3/2 pociągów 31WE Impuls Kolei Dolnośląskich. Dokładnie wyjaśnia zakres planowanego – po raz pierwszy – przeglądu oraz składniki ceny, którą zaoferował za przeglądy Newag.
Koleje Dolnośląskie (Zamawiający) eksploatują od kilku lat elektryczne zespoły trakcyjne Impuls 31WE wyprodukowane przez naszą firmę od 2013 roku. W ślad za pozytywnymi doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiający wystąpił do nas rok temu z wnioskiem o analizę możliwości zmiany dokumentacji systemu utrzymania w zakresie planu utrzymania pojazdów, wskazując, że obserwowane zużycie eksploatacyjne elementów, podzespołów i zespołów w pojeździe wskazuje na istotnie wyższą ich trwałość eksploatacyjną. Wskazanym celem oczekiwanej zmiany planu utrzymania widzianym przez Zamawiającego było obniżenie kosztów cyklu życia pojazdów oraz ujednolicenie strategii utrzymania dla dwóch typów pojazdów.

Gruntowna analiza techniczna danych eksploatacyjnych doprowadziła do uzgodnionej z Zamawiającym zmiany planu utrzymania pojazdów. W planie utrzymania wprowadzono dwa poziomy utrzymania P3/1 oraz P3/2 oraz zwiększono kilkakrotnie przebiegi pomiędzy poziomami utrzymania: P3/1 z miarami odstępu 500.000 km lub 3 lata oraz P3/2 z miarami odstępu 1.000.000 lub 6 lat, zamiast dotychczasowego poziomu P3 (210.000 km lub 12 miesięcy).

Podobnie zwiększono przebiegi między poziomami P4 z miarą odstępu 2.000.000 km lub 12 lat zamiast dotychczasowego 1.100.000 km lub 5 lat.

Powyższe zmiany zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym (UE) nr 402/2013. W zakresie systemu utrzymania jako przyczyny potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego wskazano Zamawiającemu wadliwe wykonanie procesów technologicznych utrzymania, braki oprzyrządowania diagnostycznego, braki w wyposażaniu technologicznym, niedostateczne kwalifikacji zasobów ludzkich.

Skutkiem wykonanej zmiany planu utrzymania była absorpcja znacznej części pierwotnych czynności utrzymaniowych przewidzianych pierwotnie dla poziomu P4 przez nowo utworzony poziom P3/2. W konsekwencji zakres rzeczowy czynności niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego poziomu uległ znaczącemu rozszerzeniu, a przegląd przedmiotowych pojazdów wykonywany jest po raz pierwszy.

W szczególności w ramach poziomu P3/2 należy wykonać czynności krytyczne ze względu na bezpieczeństwo eksploatacyjne pojazdów. Zgodnie ze zmienioną dokumentacją systemu utrzymania krytyczne czynności przeglądowe systemu hamulcowego, układu napędowego oraz elektroenergetyki napędowej (falowniki i przetwornice) należy bezwzględnie powierzyć ich producentom. Powyższe jest skutkiem wskazanego wyżej zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Zamawiający dwukrotnie ogłaszał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego przeglądu pięciu pojazdów. Dwukrotnie jako jedyni składaliśmy ofertę. Postępowanie dwukrotnie unieważniano ze względu na przekroczenie budżetu Zamawiającego.

Kolejne wznowienie postępowania w tym samym zakresie zakończyło się złożeniem oferty przez dwóch wykonawców. W toku analizy udostępnionej nam przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej powzięliśmy wnioski wskazujące na nieadekwatne do zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oszacowanie przez Zamawiającego wartości świadczenia oraz bardzo ogólne, nie poparte dowodami wyjaśnienia zaoferowanej ceny usługi przez drugiego wykonawcę zarówno w odniesieniu do kompletności świadczenia, rzetelności i realności składników cenowych oferty, ale przede wszystkim identyfikowalności czynności przeglądowych wskazanych w dokumentacji systemu utrzymania wraz cenami ich wykonania.

W szczególności uzasadnienie ceny wykonania złożone przez drugiego producenta nie zawierało żadnych dowodów (ofert producentów podzespołów) na wykonanie czynności przeglądowych krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego, które według dokumentacji utrzymania należy bezwzględnie powierzyć ich producentom.
Mając na uwadze nasze doświadczenie w utrzymaniu pojazdów elektrycznych Impuls, których jesteśmy producentem, dobre rozeznanie w zakresie kosztów materiałowych oraz pracochłonności, uznaliśmy, że zaoferowana cena przez drugiego wykonawcę w żaden możliwy sposób nie pokrywa rzeczywistych kosztów wykonania przeglądu P3/2 przez tego wykonawcę.

Skutkiem powyższego było złożenie stosownego odwołania podnoszącego rażąco niską cenę zaoferowaną przez drugiego wykonawcę.

Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w naszym przekonaniu potwierdza nasze stanowisko.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony