Partnerzy serwisu:

Ministerstwo Rozwoju: Błędy w przetargach taborowych nie grożą utratą dofinansowania

Łukasz Kuś 14.06.2016 166

Ministerstwo Rozwoju: Błędy w przetargach taborowych nie grożą utratą dofinansowania
fot. Mateusz Kusina CC BY-SA 4.0
Nieprawidłowości w przetargach na dostawy taboru, które podważyła niedawno Krajowa Izba Odwoławcza nie powodują ryzyka zmniejszenia wartości dostępnych środków w ramach programów operacyjnych, z których te zamówienia są finansowane. Ministerstwo Rozwoju uspokaja, że KE nie zabierze Polsce pieniędzy. 
Poseł Piotr Król z PiS zadał pytanie o wprowadzanie do SIWZ, nigdy dotąd niestosowanych w takiej formie, zapisów wykluczających udział Pesy w postępowaniu, które jego zdaniem podważa ideę uczciwej konkurencji. Chodzi o wymóg wykazania się dostawą pojazdów posiadających zezwolenie zgodności z TSI, który znalazł się w warunkach przetargu w Zachodniopomorskiem oraz w zamówieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

KIO nakazała poprawę przetargów

Oba te zapisy zostały zakwestionowane przez KIO, która uznała je za nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i ograniczające konkurencję. W efekcie KIO nakazała zmienić zapisy tych przetargów. Więcej o tej sprawie pisaliśmy na Rynku Kolejowym TUTAJ.

Poseł Piotr Król zapytał Ministerstwo Rozwoju o to, czy fakt ograniczenia konkurencji, poprzez sformułowanie nadmiernie wysokich warunków udziału w postępowaniu przetargowym może spowodować negatywne konsekwencje dla finansowania projektów, np. korektę lub utratę dofinansowania ze środków UE? Poseł obawia się, że w skrajnym przypadku może doprowadzić to do korekty całego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zamówienia muszą być zgodne z prawem

Jak wyjaśnił wiceminister Adam Hamryszczak, zgodnie z treścią dokumentów regulujących kwestię realizacji programów operacyjnych, jednym z warunków pozwalających na uznanie za kwalifikowalne, czyli podlegające refundacji, wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, jest ich poniesienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego.

– Fakt naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych, tj. przede wszystkim Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również warunków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, skutkującego naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, niedyskryminacji i przejrzystości, może prowadzić do utraty przez beneficjenta części lub całości dofinansowania. Wydatki poniesione w ramach umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym stwierdzono nieprawidłowość, podlegają bowiem odpowiedniemu korygowaniu – napisał wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

Korekty dotyczą projektów nie programów

Wysokość korekt jest szacowana z uwzględnieniem treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200). Jak wyjaśnia przedstawiciel MR, korekty te pomniejszają wartość dofinansowania w ramach projektu, w którym stwierdzono nieprawidłowość. Środki związane z nałożonymi korektami mogą być ponownie wykorzystane w innych projektach realizowanych w danym programie operacyjnym.

Adam Hamryszczak uspokaja, że zmniejszenie wartości środków dostępnych w ramach całego programu może nastąpić „jedynie w wyjątkowych przypadkach”. – Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy dana nieprawidłowość popełniona przez beneficjenta przyczyni się do uznania, że w programie operacyjnym wystąpiła nieprawidłowość systemowa zdefiniowana w art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego [1], bądź gdy zostanie ona przez państwo członkowskie stwierdzona zbyt późno, tzn. po wszczęciu przez Komisję Europejską procedury korekty na podstawie art. 144 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia – napisał wiceminister.

Ministerstwo Rozwoju zapewnia też, że samorządy i inni beneficjenci programów unijnych mogą korzystać ze specjalistycznych szkoleń na temat prawa krajowego i unijnego oraz zasad opracowania przetargów. Instytucje odpowiadające za prawidłową realizację poszczególnych programów operacyjnych, dążąc do jak największej absorpcji środków finansowych, podejmują działania mające na celu zniwelowanie ryzyka popełniania przez beneficjentów nieprawidłowości, m.in. poprzez organizację szkoleń w zakresie prawidłowej realizacji projektów – w tym przestrzegania zasad udzielania zamówień i unikania nieprawidłowości. Ponadto zagwarantowane są szkolenia specjalistyczne w zakresie zamówień publicznych dla pracowników zajmujących się ww. tematyką w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz instytucjach zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich, dzięki realizacji projektów w ramach osi priorytetowej nr I Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dodatkowo, w razie zidentyfikowanych specyficznych potrzeb, IZ oraz IP mają możliwość organizacji doraźnych szkoleń specjalistycznych w tym zakresie dla pracowników w ramach komponentów pomocy technicznej programów.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony