Partnerzy serwisu:

Komin zburzony, umowa podpisana. Ogrzewanie w Newagu bardziej ekologiczne

inf. prasowa 23.10.2017 2,4k

Komin zburzony, umowa podpisana. Ogrzewanie w Newagu bardziej ekologiczne
fot. Newag
Dzisiaj (23 października) podpisana została umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a Newagiem, na mocy której MPEC stanie się dostawcą ogrzewania dla fabryki. Użytkowana dotąd kotłowania zostanie wygaszona.
Symbolicznym momentem podczas tego wydarzenia było zniesienie komina dotychczasowej kotłowni przy NEWAG. Uro­czy­sto­ści towa­rzy­szył Mini­ster Finan­sów Wie­sław Jan­czyk oraz Pre­zy­dent Mia­sta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Pod­łą­cze­nie do sieci przez firmę Newag pozwoli na zaosz­czę­dze­nie ponad dwu­dzie­stu tysięcy ton węgla rocz­nie, które były spa­lane przez wewnętrzną kotłow­nie zapew­nia­jącą cie­pło pra­cow­ni­kom firmy - informuje producent. Inwe­sty­cja opie­wa­jąca na kwotę miliona zło­tych, zakła­dała prze­bu­dowę całej sieci cie­płow­ni­czej firmy, która teraz będzie zarzą­dzana przez MPEC. Połą­cze­nie supe­kro­tłowni MPEC z wymien­ni­kow­nią cie­pła w Newagu zapewni pół­ki­lo­me­trowa magi­strala. Newag stał się odbiorcą około pięt­na­stu pro­cent peł­nej mocy kotłów, a poprzez firmę moż­liwe stało się przej­ście z ruro­cią­gami do prze­my­sło­wych tere­nów mia­sta, tj. rejon ulic 29-Listopada, Zie­lo­nej i Węgierskiej.

- Dzia­ła­nia te wiążą się nie tylko z opty­ma­li­za­cją kosz­tów ogrze­wa­nia, ale przede wszyst­kim ogra­ni­cza­niem emi­sji pyłów do atmos­fery. Nowy Sącz zlo­ka­li­zo­wany jest w Kotli­nie Sądec­kiej, którą dookoła oka­lają pasma gór­skie i pogó­rza, które ogra­ni­czają swo­bodną cyr­ku­la­cję powie­trza. Dziś bowiem zapy­le­nie jest jed­nym z naj­po­waż­niej­szych pro­ble­mów miasta - podsumowuje producent.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony