Partnerzy serwisu:

Impulsy z Newagu przejechały przez Trójmiasto

Jakub Madrjas 04.03.2016 391

arrow
arrow
Impulsy z Newagu przejechały przez Trójmiasto
Fot. Newag
Impulsy z Newagu przejechały przez Trójmiasto
Impulsy z Newagu przejechały przez Trójmiasto
Impulsy z Newagu przejechały przez Trójmiasto
Impulsy z Newagu przejechały przez Trójmiasto
Dzisiaj (4 marca) w Gdyni nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch pojazdów Impuls 31WE wyprodukowanych przez Newag na zlecenie PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Uroczystość rozpoczęła się od przejazdu nowym pojazdem na trasie Gdańsk Główny – Gdynia Cisowa.
Dwa nowe Impulsy wyprodukowane dla SKM Trójmiasto przez Newag zgodnie z umową podpisaną 23 marca 2015 r., to czteroczłonowe pojazdy o długości 74 400 mm, które pomiesz­czą 529 osób, w tym 359 na miejscach stojących i 170  na miej­scach siedzących. Od dotych­czas pro­du­ko­wa­nych pojaz­dów Impuls (31WE) różni się liczbą drzwi i wyso­ko­ścią pod­łogi. Na życze­nie prze­woź­nika każ­dy czło­n posia­da czworo drzwi, a wyso­kość pod­łogi pojaz­dów została dosto­so­wana do pero­nów SKM (960 mm) i w sto­sunku do stan­dar­do­wych Impul­sów jest wyż­sza o 200 mm.

Pojazdy wypo­sa­żone zostały w dodat­kowy wysu­wany stop­ień, który ni­we­luje lukę pomię­dzy tabo­rem a pero­nem. W Impul­sach zamon­to­wane zostały toa­lety w systemie zamknię­tym, przy­sto­so­wane dla osób z ogra­ni­czoną moż­li­wo­ścią poru­sza­nia się. Wartość kon­traktu wynosi 35 571 600 zł brutto (28 920 000 zł netto). 

– Gratulujemy SKM Trójmiasto 15 rocznicy istnienia. Cieszymy się bardzo, że to właśnie Impulsy z Newagu będą pierwszymi nowymi elektrycznymi pojazdami, które pojawią się na trasach obsługiwanych przez SKM Trójmiasto. Pragnę dodać, że w tym roku również Newag obchodzi swój jubileusz – rocznicę 140-lecia powstania firmy – powiedział prezes Newagu Zbigniew Konieczek.

– Nasze Impulsy to nowoczesne zespoły trakcyjne, które nie tylko wyróżniają się swoim wyglądem, ale  i zapewniają pasażerom komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania – dodał prezes Konieczek.

Pro­du­ko­wane przez Newag ezt Impuls, są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Kom­fort podróży zapew­nia ciche, kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. Pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. W pojeź­dzie zasto­so­wano nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. inter­kom. Pociąg speł­nia rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Osiąga pręd­kość eks­plo­ata­cyjną 160 km/h. 
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony