Partnerzy serwisu:

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

mat. partnera 17.09.2021 1,7k

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
fot. HB Reavis
Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa zwraca się do wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności do byłych pracowników PKP, emerytów i rencistów będących wcześniej pracownikami PKP a także rodzin ww. osób oraz potencjalnych spadkobierców ww. osób o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem.
Jeżeli jesteś osobą, która w dniu 1 stycznia 2001 roku, będącym dniem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”:
• była pracownikiem PKP;
• przepracowała w PKP co najmniej 10 lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ,;
• po okresie zatrudnienia w PKP co najmniej 10 lat, została przejęta przez innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy;
• przepracowała łącznie co najmniej 10 lat w PKP lub w podmiocie gospodarczym utworzonym lub współutworzonym przez PKP, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2001r. wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw albo zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie art. 231 Kodeksu pracy,;
bądź jesteś osobą posiadającą prawo do dziedziczenia po wyżej wymienionych,

PRZYPOMINAMY, że na mocy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Ustawa o PKP) oraz ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o funduszach inwestycyjnych, utworzony został Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz), a wyżej wymienionym osobom, które potwierdziły chęć uczestnictwa w Funduszu, przydzielone zostały jednostki uczestnictwa (JU).

UCZESTNICY FUNDUSZU
Uczestnikami Funduszu są osoby, spełniające warunki określone w Ustawie o PKP oraz spadkobiercy tych osób. Liczba przyznanych jednostek zależała od stażu pracy na kolei. Najwięcej, po 14 jednostek, otrzymały osoby, które przepracowały w PKP ponad 25 lat.

W dniu potwierdzenia przez Sąd wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych ówczesny Zarządzający Funduszem, za pośrednictwem Pekao Financial Services Sp. z o.o., pełniącego funkcję Agenta Transferowego Funduszu, wysłał do każdego zarejestrowanego Uczestnika Funduszu „Potwierdzenie przydziału jednostek uczestnictwa”, wskazujące ilość przydzielonych Uczestnikowi jednostek, a także dodatkowe informacje o Funduszu, ze wskazaniem danych teleadresowych do kontaktu.

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
Obecnie zarządzającym Funduszem jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Zarządzający), które z dniem 22 marca 2021 roku, na podstawie art. 238a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz o zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa o FI), przejęło zarządzanie Funduszem.
PKO TFI SA jako przejmujący zarządzanie Funduszem, realizując obowiązek wynikający z art. 238a ust.7 Ustawy o FI,
w dniach 14-15 lutego 2021 r. wysłało do każdego z uczestników Funduszu pismo informujące o przejęciu zarządzania, ze wskazaniem daty przejęcia a także danych kontaktowych Zarządzającego.

Bezpośrednia obsługa uczestników Funduszu, spadkobierców lub pełnomocników Uczestnika, oraz innych osób uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa do uzyskiwania informacji o rejestrze lub wypłaty środków na nim zgromadzonych, jest prowadzona przez pracowników placówek Banku Pekao S.A. uprawnionych do prowadzenia obsługi Uczestników. Zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz inne dyspozycje są składane na formularzach, których elektroniczna, interaktywna postać jest generowana w aplikacji Banku Pekao S.A., przez uprawnionych pracowników placówek Banku Pekao S.A. podczas dokonywania czynności obsługi.

Zainteresowane osoby mogą dokonać potwierdzenia uczestnictwa oraz zasięgnąć informacji o ilości posiadanych jednostek, ich wartości oraz możliwości i sposobu wykupu, w następujący sposób:
1) kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, tel. +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00), po pełnej weryfikacji (Uczestnik uzyska telefonicznie informację o ilości przyznanych JU, wartości wyceny JU oraz
o wartości posiadanych JU, a także uzyska informację o możliwych sposobach dokonania odkupienia JU);
2) w formie pisemnej wysyłając podpisane oświadczenie, na adres Funduszu: Fundusz Własności Pracowniczej PKP, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa;
3) udając się do wybranych placówek Banku Pekao S.A. i okazując dokument tożsamości.

DZIEDZICZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Jednostki uczestnictwa może odziedziczyć każda osoba wymieniona w testamencie zmarłego Uczestnika, na podstawie którego będzie sporządzony dokument spadkowy lub na podstawie prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe).

Potencjalny spadkobierca może sprawdzić, czy osoba zmarła była uczestnikiem FWP w następujący sposób:
1) w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. za okazaniem aktu zgonu uczestnika;
2) poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, tel. +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00) podając dane osoby zmarłej (imię nazwisko, PESEL lub datę urodzenia);
3) w formie pisemnej przesyłając, podpisane oświadczenie wraz z aktem zgonu oraz Postanowieniem Sądu stwierdzającym nabyciu spadku lub Notarialnym Aktem Poświadczenia Dziedziczenia, na adres Funduszu: Fundusz Własności Pracowniczej PKP, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

W przypadku potwierdzenia przez daną osobę, iż zmarły był uczestnikiem FWP, jako potencjalny spadkobierca posiadający prawo do dziedziczenia powinien zgłosić się do najbliższej, wybranej placówki Banku Pekao S.A. w celu dokonania przydziału bądź odkupienia jednostek uczestnictwa z następującymi dokumentami:
1) odpis skrócony aktu zgonu Uczestnika;
2) prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym uczestniku Funduszu lub zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia;
3) w przypadku gdy jest więcej niż jeden spadkobierca:
a) oświadczenie wszystkich spadkobierców (złożone w obecności pracownika Oddziału Banku Pekao S.A. uprawnionego do obsługi Funduszu lub z podpisem notarialnie poświadczonym) – mówiące o braku podziału spadku w zakresie jednostek uczestnictwa Funduszu wraz z wyrażoną zgodą na dokonanie spadkobiercom przez Fundusz wypłaty wartości jednostek uczestnictwa w częściach, w jakich dziedziczą oni spadek
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź w akcie poświadczenia dziedziczenia lub
b) postanowienie sądu o dziale spadku lub umowa o dział spadku sporządzona w formie aktu notarialnego albo oświadczenie wszystkich spadkobierców, określające sposób podziału jednostek uczestnictwa będących przedmiotem spadku sporządzone w formie pisemnej w obecności pracownika Oddziału Banku lub z podpisami notarialnie poświadczonymi – jeżeli doszło do działu spadku;
4) dokument tożsamości, a gdy spadkobierca jest osobą niepełnoletnią wymagany jest dowód dokument tożsamości jego przedstawiciela ustawowego, a gdy niepełnoletni spadkobierca nie posiada dowodu osobistego wymagany jest odpis aktu urodzenia spadkobiercy (oryginał lub poświadczona kopia) oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego o przysługującej władzy rodzicielskiej.
W sytuacji, gdy spadkobierca nabył spadek przed dniem 1 stycznia 2007 roku (data zgonu spadkodawcy określona
w akcie zgonu) spadkobierca powinien ponadto złożyć jedno z poniższych zaświadczeń:
1) zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że w danym przypadku nabycie spadku jest zwolnione od podatku albo że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu, albo
2) zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego wskazujące kwotę należnego podatku, której potrącenie i przekazanie na wskazany rachunek bankowy urzędu skarbowego będzie warunkiem wypłaty spadkobiercom kwoty z odkupienia odziedziczonych jednostek uczestnictwa, albo
3) zaświadczenie zawierające zgodę naczelnika urzędu skarbowego na wypłatę spadkobiercom kwoty z odkupienia odziedziczonych Jednostek Uczestnictwa bez potrącenia kwoty należnego podatku.
Jeżeli z treści zaświadczenia wynika, że nie dotyczy ono całej części spadku przypadającej danemu spadkobiercy,
w zaświadczeniu powinny być wskazane jednostki uczestnictwa, będące przedmiotem zlecenia spadkobiercy.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE ?
Informacje o zasadach działania Funduszu, wartości posiadanych środków, sposobie wypłaty zgromadzonych środków, można uzyskać w placówkach Banku Pekao S.A., które obsługują uczestników Funduszu. Adresy placówek Banku można znaleźć na stronie internetowej PKO TFI SA www.pkotfi.pl oraz uzyskać za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, pod numerem +48 22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony