Partnerzy serwisu:

Dragon 2 z flagą biało-czerwoną [zdjęcia]

inf. pras. 13.07.2018 5,2k

arrow
arrow
Dragon 2 z flagą biało-czerwoną [zdjęcia]
Fot. Newag
Dragon 2 z flagą biało-czerwoną [zdjęcia]
Dragon 2 z flagą biało-czerwoną [zdjęcia]
Dragon 2 z flagą biało-czerwoną [zdjęcia]
Dragon 2 z flagą biało-czerwoną [zdjęcia]
Dragon 2 z flagą biało-czerwoną [zdjęcia]
W czwartek 12 lipca w Żmigro­dzie, w nale­żą­cym do Insty­tutu Kolej­nic­twa Ośrodku Eks­plo­ata­cji Toru Doświad­czal­nego zapre­zen­to­wano nową loko­mo­tywę Dra­gon 2, skon­stru­owaną przez nowo­są­decką firmę Newag. Przedstawiamy zdjęcia z tego wydarzenia.
Jak podkreśla Newag, zaprezentowany pojazd to pierwsza w Euro­pie 6-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna, w pełni zgodna z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI 2014) wypo­sa­żona w ETCS poziom 2. Została zapro­jek­to­wana do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. W loko­mo­ty­wie zabu­do­wano prze­kształt­niki oparte na węgliku krzemu (SiC). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

– Loko­mo­tywy Dra­gon 2 wyko­rzy­stują naj­no­wo­cze­śniej­sze, nie­za­wodne tech­no­lo­gie oraz zapew­niają wysoki kom­fort pracy maszy­ni­sty. Głów­nym atu­tem Dra­gona 2 jest bar­dzo wysoka siła pocią­gowa, która w połą­cze­niu z dużą masą loko­mo­tywy, efek­tyw­nym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym oraz napę­dem na każdą oś, umoż­li­wia pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Mam nadzieję, że będzie we wła­ściwy spo­sób służyć pol­skiej kolei – powie­dział pre­zes Newagu Zbi­gniew Konieczek podczas prezentacji.

Podczas uroczystości podpisano list intencyjny na zakup trzech sztuk nowych Dragonów 2 przez PKP Cargo. – Wierzę, że skorzysta na tym cała polska gospodarka – skomentował prezes przewoźnika Czesław Warsewicz.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony