UTK podsumowuje 2017 rok - Wszystko na temat branży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozkłady jazdy PKP, Kolej
NUMER 07/2018
NUMER 07/2018
JUŻ W SPRZEDAŻY
Temat numeru:
Koleje Regionalne
szukaj
Śledź nas:

UTK podsumowuje 2017 rok

| inf. prasowa/jm, Rynek Kolejowy 15.01.2018 15

UTK podsumowuje 2017 rok
Fot. UTK
Urząd Transportu Kolejowego podsumował ostatni rok w swojej działalności. Chwali się poprawą wskaźników bezpieczeństwa, uzyskaniem unijnego dofinansowania Kampanii Kolejowe ABC, uruchomieniem systemu do obsługi wniosków o licencję maszynisty przez internet, powołaniem Rady Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się czy opublikowaniem ekspertyzy dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych.
Jak czytamy w informacji urzędu, w ubiegłym roku powstała m.in. ważna dla producentów i inwestorów nowa Lista Prezesa UTK – czyli krajowe wymagania techniczne. Prezes UTK wydał też pierwszą decyzję przyznającą otwarty dostęp w ruchu międzynarodowym (dla Leo Express), co ma pozwolić na większą konkurencję na torach i przyczyni się do coraz lepszej obsługi podróżnych. – Urząd Transportu Kolejowego zmienia się na lepsze, co zauważył chyba każdy, kto ma z nami kontakt. Zmieniamy filozofię działania tak, by tworzyć urząd otwarty i prokliencki. Jednak w sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo, działamy zdecydowanie i nie wahamy się sięgać po wszystkie środki, aby zagrożenie eliminować – stwierdza Ignacy Góra, prezes UTK.

Dla bezpieczeństwa 

Prezes UTK w ramach zainicjowanego w roku 2016 projektu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, wdraża i prowadzi znaczące projekty skierowane zarówno do podmiotów rynku kolejowego, jak i całego społeczeństwa. Jedną z kluczowych inicjatyw w tym zakresie jest Deklaracja oraz Konkurs Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Deklarację podpisało 170 sygnatariuszy, a do II edycji konkursu w roku 2017 zgłoszono aż 50 projektów. Nagrodzeni zostali promujący kulturę bezpieczeństwa. W myśl przyjętych wartości i założeń bezpieczeństwo jest kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Z myślą o szkoleniu maszynistów powstały wytyczne dotyczące prowadzenia kursów dla maszynistów z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego oraz przygotowane w tym celu scenariusze ćwiczeń.

W 2017 roku opracowana została dokumentacja dla projektu e-bezpieczeństwo. Celem projektu jest integracja danych o bezpieczeństwie z wielu źródeł, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu podmiotów rynku i innych interesariuszy Urzędu. Zaawansowane mechanizmy analityczne projektowanej aplikacji pozwolą na proaktywne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa.

W roku 2017 opublikowane zostały też nowe, szczegółowe krajowe wymagania techniczne zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, czyli tzw. Lista Prezesa UTK.

Prezes UTK podjął również działania mające na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących zgodności wyrobów z dopuszczonym typem. W tym celu powołany został Zespół ds. zgodności z typem wyrobów, którego zadaniem jest kompleksowe wyjaśnienie problematycznych zagadnień oraz określenie rekomendacji dla właściwego sporządzania deklaracji zgodności z typem dla typów budowli i urządzeń stosowanych w kolejnictwie.

Kontynuowano współpracę z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych oraz działania w zakresie nadzoru nad komisjami kolejowymi zajmującymi się badaniem wypadków i incydentów na kolei. W ramach tych działań Prezes UTK pomagał komisjom rozstrzygać problemy prawne oraz wspierał je fachową wiedzą. W 2017 roku UTK wydał pierwszy poradnik dla komisji obejmujący tematykę oględzin, badań, pomiarów torów, rozjazdów i skrzyżowań torów po zaistniałych zdarzeniach.

W reakcji na aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie można pominąć działań Prezesa UTK w zakresie Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, którego celem jest m.in. identyfikowanie niepokojących zjawisk i trendów w obszarze bezpieczeństwa oraz dystrybucja informacji w tym zakresie wśród zainteresowanych podmiotów.

W aspekcie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych Prezes UTK nie ograniczył się wyłącznie do systemu kolejowego. Działania opierały się także na kompleksowej współpracy z przedstawicielami organów rządowych, samorządowych, instytucji społecznych, jednostek naukowych oraz podmiotów rynku kolejowego. Na zlecenie Prezesa UTK wykonano ekspertyzę w zakresie określenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach.

W roku 2017 Prezes UTK kontynuował audytowy (mniej restrykcyjny) model nadzoru. Efektem tych działań był spadek wskaźnika nieprawidłowości stwierdzanych podczas działań nadzorczych.

Ogół wieloaspektowych działań Prezesa UTK na rzecz poprawy bezpieczeństwa pozytywnie oceniła w roku 2017 Najwyższa Izba Kontroli, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń podczas ostatniej kontroli – podsumowuje UTK.

Dla rynku 

Jak czytamy w informacji, w zeszłym roku działania Urzędu ukierunkowane były w dużym stopniu na przygotowanie sektora transportu kolejowego do sprawnego wdrożenia zmian związanych z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym.

Wyodrębnienie w systemie transportu kolejowego obiektów infrastruktury usługowej rozszerzyło obszar kompetencji Prezesa UTK. Rozpoczęto realizację nowych usług związanych z regulacją rynku kolejowego. Rok 2017 rozpoczął się od szeregu szkoleń, prowadzonych w ramach „Akademii UTK”, pozwalających na zrozumienie i sprawne wdrożenie zmian przepisów. Opracowano również rejestr obiektów infrastruktury usługowej (ROIU) w formie przyjaznej użytkownikowi aplikacji.

Wdrożony w pełni w 2017 roku System Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM) usprawni składanie wniosków o uzyskanie licencji maszynisty, umożliwiając wydanie jej wnioskodawcy bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Prezes UTK dba również o konkurencyjność na polskim rynku kolejowym. W roku 2017 wydano 35 decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu, w tym m.in. dla Leo Express, a zatwierdzone stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej zostały ustalone z uwzględnieniem zapobieżenia dyskryminującym praktykom w tym obszarze.

Dostępność Urzędu zdecydowanie wzrosła. Dziesiątki spotkań, które odbyły się podczas targów Trako 2017 świadczą o ogromnym zainteresowaniu oraz potrzebie stałej współpracy pomiędzy Urzędem a spółkami kolejowymi. W roku 2017 rozpoczęły się cykliczne spotkania w siedzibach przedsiębiorstw kolejowych. Dzięki temu kierownictwo oraz specjaliści z UTK poznają problemy przedsiębiorców w ich lokalnych i specyficznych warunkach pracy – uważa UTK.

W bezpłatnych szkoleniach dla przedstawicieli branży kolejowej w ramach „Akademii UTK” w roku 2017 udział wzięło aż 1400 osób. Ponadto odnowiona w roku 2017 strona internetowa UTK stanowi rzetelne źródło danych, w którym każdy z klientów Urzędu: podmiotów rynku, maszynistów, pracowników kolei, pasażerów i wielu innych, znajdzie odpowiedzi na nurtujące pytania oraz uzyska pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie. Strona UTK jest jedną z najbardziej wygodnych i najlepiej ocenianych pod względem dostępności stron w administracji państwowej.

Dla pasażera

Od 2017 roku pasażerowie mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Pasażera Kolei powołanego przez Prezesa UTK. Rzecznik rozwiązuje spory pomiędzy podróżnymi a przedsiębiorstwami kolejowymi. Z blisko 150 postępowań, ponad 120 załatwiono polubownie, z czego większość pozytywnie dla klientów.

Urząd dba o odpowiednią jakość usług pasażerskich świadczonych przez przedsiębiorstwa kolejowe, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Wśród licznych działań w tym zakresie można wskazać prace powołanych w roku 2017 i działających przy Prezesie UTK: Rady Ekspertów oraz Zespołu Zadaniowego do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Rozpoczęto m.in. prace nad jednolitym standardem dostępności kolei.

We współpracy z Politechniką Gdańską opracowano i opublikowano unikalną ekspertyzę w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych, a dostępność stron internetowych przedsiębiorców branży kolejowej zweryfikowano podczas dedykowanego audytu.

Aby ułatwić i przybliżyć pasażerom podróż koleją UTK działa na rzecz inicjatywy wspólnego biletu oraz wzajemnego honorowania biletów różnych przewoźników. Opracowano także wakacyjny poradnik dla podróżnych, co ważne, dostępny również jako filmy w Polskim Języku Migowym.

Dla społeczeństwa

W roku 2017 „Kampania Kolejowe ABC” została uroczyście zainaugurowana lekcją z udziałem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy. Wcześniej „Kolejowe ABC” zostało docenione przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej oraz ministra infrastruktury i budownictwa, którzy objęli nad nią patronat honorowy. W 2017 roku Kampania uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności w wysokości niemal 24 mln zł, co przekłada się na znaczne rozszerzenie skali projektu, a także na stworzenie nowego pakietu edukacyjnego, który stanowi skuteczny i nowoczesny środek podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych obywateli.

Prezes UTK promuje aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. W samym urzędzie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami przekracza 6 procent. Siedziba urzędu jest w pełni dostosowana do ich potrzeb, a pracownicy UTK uczęszczają na lekcję języka migowego.

Jako pierwszy organ administracji publicznej Prezes UTK opracował i opublikował Raport społecznej odpowiedzialności stanowiący zbiór doświadczeń z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Przeprowadził też akcję krwiodawstwa wśród pracowników branży kolejowej, która była cenną okazją do zwiększenia świadomości publicznej o znaczeniu darowania krwi i inspirowania większej liczby osób do regularnego jej oddawania. Pracownicy UTK często angażowali się w akcje pomocowe i społeczne (wspiera fundacje charytatywne i osoby potrzebujące) – podsumowuje urząd.Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym
 

„Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” 24 lipca 2018 r., Warszawa

W branży kolejowej zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem dotyczą wielu obszarów, od urządzeń sterowania ruchem kolejowym po systemy sprzedaży biletów lub śledzenia przesyłek w transporcie towarowym. Konsekwencje zdarzeń mogą być liczne, od wypadków kolejowych do poważnych strat finansowych.

Ryzyka są wysokie, warto zatem w celu ich minimalizacji zdobyć jak najszerszą wiedzę i wymienić doświadczenia. Podczas konferencji odpowiemy m.in. na pytania:

• Na czym polega waga zagadnienia cyberbezpieczeństwa na kolei?
• Jakie są najczęstsze zagrożenia?
• Jakie obowiązki ciążą na operatorach usług kluczowych?
• Jakie należy stosować środki kontroli ryzyka?

Rejestracja dostępna tutaj

Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej na temat:

UTK (1053)
(141)

Więcej z regionu:

Polska (42041)
 
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Prawo i polityka
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej na temat:

UTK (1053)
(141)

Wiecej z regionu:

Polska (42041)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 07/2018
NUMER 07/2018
W siódmym tegorocznym numerze miesięcznika publikujemy raport na temat kolei regionalnych. Oprócz tego w numerze m. in. duża analiza fuzji Siemensa z Alstomem. Ważne informacje dotyczące planowanej modernizacji linii średnicowej w Warszawie i analiza modelu rozwoju, który przyjął Newag. To jednak przede wszystkim numer jubileuszowy, w którym świętujemy nasze piętnastolecie. Dlatego w miesięczniku można znaleźć unikatowe zdjęcia i materiały podsumowujące minione 15 lat – zarówno w Redakcji, jak i w branży. 

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMS